Nieuws

Zeeland: eerste provincie met Kustvisie

9 oktober 2017
Tags: |

Vandaag is door Zeeuwse kustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, Rijkswaterstaat Zee & Delta, Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland de Zeeuwse Kustvisie ondertekend. De Zeeuwse kust is voortaan beter beschermd. Centrale opgaven zijn een veilig Zeeland, met mooie stranden, een beschermde natuur én een gevarieerd recreatieaanbod. Zeeland heeft als eerste provincie uitvoering gegeven aan het Kustpact. Daarin staat dat iedere Nederlandse kustprovincie een kustvisie gaat opstellen.

In de Kustvisie staan de gezamenlijke afspraken over wat er wel en niet kan aan de Zeeuwse kust. Zo bieden de natuur- en recreatiestranden ruimte voor rust, natuur, beleving en vermaak voor inwoners en toeristen. Hier zijn nieuwe locaties voor strandbebouwing en verblijfsrecreatie niet toegestaan. Ook worden bestaande natuur en landschappen beschermd en versterkt. Er zal worden geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande gebieden en in de natuurbeleving van de Zeeuwse natuurgebieden.

Kansen voor de kust

De coalitie Bescherm de kust is blij met de Kustvisie. Thom van Riet van de ZMf: “De Kustvisie is vóór het in stand houden van ons weidse Zeeuwse landschap, vóór de bescherming van de bijzondere natuurwaarden in onze delta èn vóór een gezonde en toekomstbestendige ontwikkeling van de recreatie. De sterke maatschappelijke betrokkenheid bij de kwaliteit van onze kust is van grote waarde. Die zit diep. Immers: De kust is van iedereen! Dat biedt kansen en vraagt om voortdurende aandacht bij de verdere uitwerking.”

Om in het veld ook resultaten te boeken is gezamenlijke inzet nodig. Er is een actieprogramma opgesteld dat de ondertekenaars samen uit gaan voeren.

Vertaling kustpact

De Zeeuwse Kustvisie is een provinciale vertaling van het landelijke kustpact. In Noord-Holland wordt op dit moment ook gewerkt aan het maken van een provinciale Kustvisie. De provincie Zuid-Holland had, vooruitlopend op het Kustpact, al een zonering van de kust gemaakt met o.a. asfpraken waar wel en niet gebouwd kan worden langs de Zuid-Hollandse kust. Die zonering is eind 2016 met besluitvorming in Provinciale Staten verankerd in de Verordening Ruimte.

Lees meer: