Nieuws

Minister positief over voortgang kustpact

11 juli 2018

In 2017 hebben bijna 60 bij de kust betrokken organisaties en overheden het Kustpact ondertekend. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat er goede resultaten zijn geboekt over de uitvoering van het Kustpact. Ze is positief over de ruimtelijke bescherming van de waarden van het strand en de duinen.

De provincies hebben een eigen zoneringen gekozen waarmee lokaal maatwerk is geleverd. De afspraken uit het Kustpact zijn volgens de minister voortvarend aangepakt en er is een breed draagvlak ontstaan voor het ruimtelijk beleid voor de kust.

Plannen per provincie

De kustprovincies hebben visies of toekomstperspectieven opgesteld die vervolgens opgenomen zullen worden in de provinciale omgevingsvisies en verordeningen.

Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft het provinciale kustpact onlangs vastgesteld. De basis daarvoor is een Toekomstperspectief 2040 en de Strand-zonering 2025. Voor de duinen gelden meerdere regimes die voldoende bescherming bieden tegen ontwikkelingen. Op basis van het Convenant Noord-Hollandse Kust werken de partijen aan de vervolgafspraken.

Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft, in aanloop naar het Kustpact, het ruimtelijk beleid voor de kust geactualiseerd. Daarin is een zonering opgenomen op basis van de kernkwaliteiten voor het strand, de duinen en het achterland. Dit is vastgelegd in de visie Ruimte & Mobiliteit en de verordening. Over enkele specifieke locaties aan de Zuid-Hollandse kust wordt nog discussie gevoerd.

Zeeland

De provincie Zeeland heeft in oktober 2017 samen met de kustpartners de Zeeuwse Kustvisie vastgesteld. Daarin is de zonering voor de kust, de dammen en gebieden aansluitend aan de kust uitgewerkt. Deze zonering is opgenomen in de ontwerpen van het provinciale omgevingsplan en de omgevingsverordening.

Friesland

De provincie Fryslân heeft afgesproken het terughoudende beleid over nieuwe recreatieve bebouwing voort te zetten in de kustzone van de Waddeneilanden. De provincie Fryslân zal bij het actualiseren van de provinciale omgevingsvisie een zonering uitwerken.

Lees meer

Lees hier de brief van de minister aan de Tweede Kamer