Documenten

  • Kustanalyse Zuid Westelijke delta: analyse kustbebouwing en visie kustbescherming in de Zuid Westelijke delta. Door: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands Landschap en Stichting Duinbehoud, augustus 2015
  • Analyse Kustbebouwing: onderzoek naar recent gerealiseerde bebouwing en nieuwe bouwplannen aan de Nederlandse kust. Door: Natuurmonumenten, juni 2016
  • Kustagenda Kustbeschermers: uitkomsten van de drie kustontmoetingen en een momentopname van een dynamische kustbeweging. Door: coalitie Bescherm de kust, november 2016
  • Kustpact: convenant om de openheid van de kust te behouden met een goede balans tussen de waarden en ontwikkeling van de kust. Door: o.a. de minister van I&M, de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Fryslan, kustgemeenten, waterschappen, natuur en milieuorganisaties, februari 2017
  • Zoneringsvoorstel Noord-Hollandse kust: kaart en visie op zonering van het strand. Door: Landschap Noord-Holland, PWN en Natuurmonumenten, februari 2017
  • Contra-expertise Brouwerseiland: onderzoek naar de economische effecten van Brouwerseiland. Door: Twynstra en Gudde in opdracht van coalitie Bescherm de kust, april 2017
  • Zeeuwse Kustvisie: convenant waarin het landelijke kustpact vertaald is naar Zeeland met notitie overgangsbeleid. Door: door Zeeuwse kustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, Rijkswaterstaat Zee & Delta, Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland, oktober 2017.  Bekijk hier de publieksversie van de Zeeuwse Kustvisie. Andere achtergronddocumenten zijn hier te vinden.