Nieuws

Brouwerseiland: Zeeland verdient beter

9 mei 2017

Het plan voor de aanleg van Brouwerseiland is op veel punten slecht onderbouwd, eenzijdig beargumenteerd, levert risico’s voor de recreatie-economie en brengt schade aan natuur en landschap. Dat staat in de zienswijze die de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties van Bescherm de kust hebben ingediend bij de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland.

In de zienswijze sommen de organisaties heel wat negatieve aspecten van Brouwerseiland op. Zo is de structurele werkgelegenheid die Brouwerseiland zou kunnen opleveren te hoog ingeschat. Ook wordt in de plannen geen rekening gehouden met de effecten op de bestaande recreatie-economie. Het plan Brouwerseiland kan leiden tot overcapaciteit en vervolgens tot leegstand en verpaupering van bestaande parken en jachthavens. Brouwerseiland belemmert daarnaast de openbare publieke toegang naar het water van de Grevelingen en tast het karakteristieke en open landschap onherstelbaar aan door de aanleg van een 1,3 km lange en bijna 10 m hoge geluidswal.

Fouten gemaakt in procedures

Verder geven de organisaties in hun zienswijze aan dat in de verschillende procedures fouten zijn gemaakt, er onjuiste informatie is gebruikt en dat het college van B&W in strijd handelt met de beginselen van behoorlijk bestuur.

Niet voor niets is er grote maatschappelijke weerstand tegen het plan. Zo is er landelijk en binnen Zeeland breed verzet tegen de verstening van de kust en zijn er inmiddels ongeveer 18.500 handtekeningen gezet onder de petitie van Kustbeschermers ‘Stop Brouwerseiland’. De natuurorganisaties werken dan ook intensief samen met de recreatiesector en overheden (inclusief de gemeente Schouwen-Duiveland) binnen de Zeeuwse Kustvisie aan een evenwichtige en toekomstbestendige ontwikkeling van de Zeeuwse kust. Brouwerseiland past daar niet in. De Zeeuwse kust verdient beter!

Lees de tekst van de hele zienswijze.